Průběh oslav 50 let Hvězdárny Domu kultury UherskýBrod

Oslavy 50 let od otevření Hvězdárny DK Uherský Brod začaly 2. září ve velkém sále Domu kultury přednáškou RNDr. Jiřího Grygara CSc. 50 let astronomie za účasti 100 posluchačů. Známý popularizátor astronomie v ní zhodnotil vývoj astronomie za dobu existence uherskobrodské hvězdárny. Úvodní slovo k této přednášce pronesl nestor astronomického kroužku Ing. Jiří Veselý, který zavzpomínal na historii hvězdárny.

9. září nastal další den oslav 50 let Hvězdárny DK Uherský Brod. Byl zahájen v 17. hodin ve foyeru Domu kultury vernisáží výstavy, kde kromě technologického modelu československé družice Magion 2, se diváci mohli seznámit s historií hvězdárny a výtvarnými prácemi ze soutěže dětí Malujeme vesmír. Po zahajovacím projevu ředitele DK, PhDr. Jaroslava Mikulíka, byly předány pamětní listy, vydané k 50. výročí hvězdárny, místostarostům města, Ing. Janu Hrdému a Ing. Petru Vránovi. Ty obdrželi i pozvaní hosté z hvězdáren v Nitře, Prostějově, Úpici, a též přítomní autoři družice Magion, pracovníci Ústavu fyziky atmosféry AV ČR Ing. Jaroslav Vojta, a Václav Veselý. Prvně jmenovaný se také ve svém krátkém vystoupení věnoval historii úspěšného projektu tuzemských družic.

Téma kosmonautiky pokračovalo i v druhé části večera přednáškou Ing. Přibyla, který ve svém emotivním vystoupení shrnul dění v kosmonautice za posledních padesát let. Další den v sobotu si pozvaní hosté prohlédli vybavení hvězdárny a Ing. Jiří Veselý je seznámil v krátké přednášce s její historii. Odpoledne a večer patřil společnému setkání bývalých a současných členů astronomického kroužku na hvězdárně.

Krásné slunečné počasí provázelo i den otevřených dveří Hvězdárny DK, který se konal 18. září v rámci Dne evropského dědictví. Pracovníci hvězdárny a členové astronomického kroužku připravili pro návštěvníky pozorování Slunce, a to ve dvou dalekohledech. V jednom, umístěném v pozorovatelně, bylo možné pozorovat fotosféru, v druhém přenosném, chromosféru. V přednáškovém sále hvězdárny mohly děti zhlédnout astronomické pohádky a ve vitríně modely kosmické techniky. Velký zájem byl o prohlídku velkého zrcadlového dalekohledu v kopuli. Pozornost návštěvníků upoutaly i sluneční hodiny, umístěné na fasádě pozorovatelny a též velké horizontální hodiny před budovou hvězdárny. Za zdárný průběh akce, kterou navštívilo 183 osob (převážně rodičů s dětmi), bych chtěl velmi poděkovat kolegům, Leoši Assmannovi, Martinu Blahovi, Marku Pöschlovi, Zbyňkovi Řešetkovi, Vitu Valečkovi, Magdaléně Rajchlové, a Haně Vratislavské.

Za obětavou pomoc při organizaci 50. výročí hvězdárny DK bych chtěl poděkovat vedení Domu kultury, Městskému úřadu, zejména vedoucí odboru kultury, školství a sportu paní Gajdůškové, Ing. Štepančíkové za úpravu zeleně na hvězdárně. Poděkování patří též Alexandře Haluzové, za výtvarné zpracování výstavy o historii hvězdárny. Dále bych chtěl poděkovat astronomickému kroužku a za finanční pomoc při zajišťování oslav patří dík Slováckým strojírnám a.s.

 

Výtvarná soutěž dětí Malujeme vesmír

Hvězdárna vyhlásila ke svému výročí také výtvarnou soutěž „Malujeme vesmír“ pro žáky MŠ a ZŠ v regionu. Výsledky soutěže určené odbornou porotou, byly vyhlášeny a ceny slavnostně předány výhercům dne 19. září v dopoledních hodinách ve foyéru domu kultury. Z této soutěže byla také použita rytina souhvězdí Orion rytců z COPT pro pamětní list, který byl vydán k 50. výročí hvězdárny.

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí Malujeme vesmír

Zvláštní ceny:

Cena Hvězdárny DK: Kresba hvězdárny, Tereza Uherková, I. ZŠ. Mariánské náměstí.
Cena poroty: Mimoňa, skupinová práce žáků, Katolická ZŠ.

 

Práce oceněné v jednotlivých kategoriích:

3 – 6 let

Davídek Machala, MŠ Obchodní,
Veronika Janůšová, MŠ Obchodní,
kolektivní práce, MŠ Havřice.

6 – 9 let

Dominika Mančíková, Školní družina Slavkov,
Ráchel Horká, I. ZŠ Mariánské náměstí,
Eda Josefík, I. ZŠ Mariánské náměstí.

10 – 14 let

Pavel Horký, I. ZŠ Mariánské náměstí,
Vanda Šišperová, II. ZŠ Pod Vinohrady,
Vladimír Janků, II. ZŠ Pod Vinohrady

15 – 18 let

Filip Krupička, Tomáš Čaňo, Sára Sedláková, COPT

ZUŠ

Tomáš Haluza - Pozorování vesmíru, 13 let,
Skupinová práce - Mapa hvězdné oblohy (Zvířetník),
kolektivní práce, Naše Sluneční soustava